您现在的位置:首页 > >

【看拼音写词语生字扩词】部编人教版二年级上册语文按课分

发布时间:

2017 新人教版二年级上册看拼音写词语生字扩词 1 小蝌蚪找妈妈 liǎng gè liǎng shǒu liǎng miàn liǎng yàng liǎng biān jiù xué jiù shì jiù zuò nǎ yàng nǎ lǐ nǎ ér kuān róng kuān xīn fàng kuān kuān dà tóu dǐng shān dǐng wū dǐng dǐng yòng dù pí dù zi xiǎo dù dùliàng niú pí miàn pí tóu pí pí qiú hái zi xiǎo hái nǚ hái nán hái xīn tiào tiào gāo tiào jí tiào chū 2 我是什么 1 biàn huà biàn dòng biàn xīn nán jí tài jí běi jí yī piàn yè piàn yào piàn bàng wǎn hǎi yáng dà hǎi hǎi biān yáng qì yáng rén xǐ qì yáng yáng zuò yè xiě zuò zuòyòng sòng gěi fēn gěi gěi nǐ lǐng dài dài lù pí dài dì dài 3 植物妈妈有办法 xiǎng fǎ fāng fǎ bàn fǎ rú guǒ rúshàng jiǎo bù jiǎo yìn tā men qí tā wá wa 2 nǚ wá tā men tā shì máo yī máo bǐ máo bìng gèng hǎo gèng duō zhī shi zhī dào zhī xīn rèn shi xué shí jiàn shi 识字 1 场景歌 gōng yuán huā yuán xiào yuán guòqiáo qiáo dòng shí qiáo qún zhòng sān wǔ chéng qún duì fāng duì bǐ duìmiàn shēng qí qí shǒu hóng qí tóng líng tóng bǎn wèn hào jì hào jǐ hào hóng lǐng jīn běn lǐng lǐng dì máo jīn 识字 2 树 3 yáng shù yáng táo zhuàng měi zhuàng guān qiáng zhuàng wú tóng shù yóu tóng fēng shù fēng lín sōng bǎi sōng guǒ bǎi shù mián hua mián yī mián bèi shān shù yín shān biàn huà huà xué wén huà guì huā guì shù guìyuán 识字 3 拍手歌 gē chàng gē shēng gē xīng cǎo cóng huā cóng cóng lín shēn qiǎn shēn qíng shēn kè dào chù sì chù chǔ lǐ liù yuè liù tiān xióng māo 4 gǒu xióng xióng zhǎng huā māo māo zhuǎ jiǔ rén jiǔ běn péng you qīn péng yǒu ài yǒu rén 识字 4 田家四季歌 jì jié sì jì chūn jì chuī fēng chuī miè chuī dǎ féi shòu féi pàng féi liào nóng mín nóng cūn nóng zhuāng bāng máng lián máng jí máng huí guī guī lái guī huán xīn kǔ xīn láo chī kǔ tòng kǔ kǔ guā xīn nián nián jí nián qīng 5 4 曹冲称象 zhù zi yuán zhù shí zhù hǎi dǐ dǐ xià dào dǐ gǎn chèng lā gǎn lán gān guòchèng chēng dōng xi zuò shì zuò gōng zuò jiā wù suì yuè nián suì zhōu suì zhàn lì chē zhàn zhàn tái chuán zhǎng xià chuán chuán jiā tiān rán rán hòu zì rán 5 红马的故事 shí hòu hòu chē wèn hòu lǎo rén lǎo shī lǎo bǎn shī zhǎng jūn shī míng shī lǐ yóu 6 yóu yú zì yóu huà huà huàxiàng huà jiā měi miào qí miào miào jì hé fǎ hé gé héchàng zhuō yǐ zhuō zi kè zhuō shàng kè kè wén xià kè 6 一封信 xiě xìn xìn fēng xiàng xìn jīn tiān jīn nián rú jīn xiě zì xiě zuò yè yuán zhū bǐ shū xiě yuán xíng yuán qiú zhēn zhū zhū zi yǎn zhū máo bǐ qiān bǐ bǐ huà dēng guāng 7 kāi dēng diàn dēng jù zi zào jù yǔ jù diàn huà yòng diàn shuǐ diàn 7 妈妈睡了 hǒng rén hōng xiào hōng nào xiān sheng xiān


★相关文章:
热文推荐
猜你喜欢
友情链接: 工作计划 总结汇报 团党工作范文 工作范文 表格模版 生活休闲